Organizační struktura TJ STADION BRNO

TJ STADION BRNO z.s. je spolek, který je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 96. Organizačně je TJ začleněna do České unie sportu a její činnost je koordinována Českým krasobruslařským svazem.

 

Tělovýchovná jednota je řízena na základě platných Stanov  .   Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Výkonným orgánem je výbor TJ, kontrolním orgánem (revize hospodaření) Revizní komise. Ve své činnosti se řídí orgány sdružení kromě Stanov TJ také Vnitřním řádem

 

 

Výbor TJ (aktuální složení)

Výbor TJ je výkonným orgánem TJ. Výbor TJ je maximálně pětičlenný, ale vždy lichý počet členů. Jeho členové jsou voleni valnou hromadou TJ, a to na období čtyř let způsobem stanoveným ve Vnitřním řádu. Členové TJ mohou být do funkce voleni opakovaně. Vzdát se funkce člena výboru před uplynutím volebního období je možné na základě písemného oznámení výboru TJ. Za tohoto člena může výbor kooptovat jiného člena TJ. Nový člen výboru podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

Výbor je odpovědný valné hromadě za činnost TJ ve všech směrech. Výbor rozhoduje o všech záležitostech TJ mimo věcí příslušejících do výlučné působnosti valné hromady. Každý člen výboru má při rozhodování jeden hlas. Hlasování je platné pokud je na jednání přítomna nadpoloviční většina členů výboru, přičemž přítomnost předsedy nebo místopředsedy je podmínkou, a pro přijetí návrhu hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Výbor svolává valnou hromadu členů TJ dle potřeby, minimálně však jedenkrát ročně. Oznámení o konání valné hromady musí být zveřejněno 14 dní před konáním, a to způsobem stanoveným ve vnitřním řádu. Výbor je povinen svolat valnou hromadu členů TJ na základě písemné žádosti alespoň čtyř členů výboru nebo na základě písemné žádosti podepsané alespoň 50 % členů TJ.

 

Kontrolní komise TJ (aktuální složení)

Kontrolní komisi TJ volí valná hromada na období čtyř let. Kontrolní komise je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření TJ a řídí se podmínkami dle Vnitřního řádu TJ.

 

Členství ve sdružení

Přijímání nových členů TJ a osob sdružených v TJ dle Vnitřního řádu, čl. IV:     Přijímání nových členů TJ Nové členy TJ přijímá valná hromada TJ, dle pravidel rozhodování valné hromady. Členem TJ se může stát osoba starší 18 let. Návrh na přijetí za člena TJ podává výbor TJ po...

Složení orgánů TJ

Výbor TJ STADION BRNO byl zvolen valnou hromadou dne 12. 6. 2017 v následujícím složení: předseda: Mgr. Kateřina Beránková     místopředseda: Radovan Hrázský     hospodář: Ing. Pavel Sukup     člen: Pavel Hotárek       člen: Ing. Vladimír...
Kontrolní komise TJ STADION BRNO byla zvolena valnou hromadou dne 12. 6. 2017 v následujícím složení:   členka: Mgr. Naděžda Budíková člen: Ing. Radek Skotal členka: Bc. Ivana Svobodová  

2021! SLAVÍME 

TJ STADION BRNO  55 let

KRASOHALA            40 let

Provo

Složení orgánů TJ

Výbor TJ STADION BRNO byl zvolen valnou hromadou dne 12. 6. 2017 v následujícím složení:

předseda:

Mgr. Kateřina Beránková

 

 

místopředseda:

Radovan Hrázský

 

 

hospodář:

Ing. Pavel Sukup

 

 

člen:

Pavel Hotárek

 

 

 

člen:

Ing. Vladimír Ducháček

 

 

Kontrolní komise TJ STADION BRNO byla zvolena valnou hromadou dne 12. 6. 2017 v následujícím složení:

 

členka:

Mgr. Naděžda Budíková

člen:

Ing. Radek Skotal

členka:

Bc. Ivana Svobodová

 

Členství ve sdružení

Přijímání nových členů TJ a osob sdružených v TJ dle Vnitřního řádu, čl....

Kontakt

TJ STADION BRNO z.s. Křídlovická 32, 603 00 Brno, Česká republika
+420 603 722 054 (sekretariát)
+420 737 413 134 (správce haly)

IČ: 00531839

Spisová značka: L 96 vedená u KS v Brně

č. ú.: 1341944389/0800 Česká spořitelna, a.s.
tj@stadionbrno.cz